GIS en Kartografie / Ruimtelijke Ordening / Bouw en Civiele Techniek

INLEIDING

Jeroen GERRITSEN MSc, afgestudeerd aan de faculteit "Architecture, Building and Planning" van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e, 2010) richtte in juni 2014 JéoGRAFYK op. Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 60783354.

JéoGRAFYK verzorgt Kartografie en GIS, Terreinmissies en GIS-Analyses. Voor de start van zijn bedrijf was hij werkzaam bij ORYZHOM, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de Kartografie van het project Rural Access Index (RAI) voor het gebied "Boucle Centre-Artibonite" te Haïti.

 

PRESTATIES

Kartografie en GIS

JéoGRAFYK ontwerpt en maakt allerlei typen kaarten, zoals overzichten van landbouwgronden, de toestand van de wegen, de actuele voedselsituatie, de bestuurlijke indeling, etc. Jeroen GERRITSEN adviseert de klant met betrekking tot de te kiezen schaal, de indeling van de kaart en de af te beelden informatie. Hij maakt indien gewenst verschillende versies zodat de klant de mogelijkheid heeft die versie te kiezen waaraan hij of zij de voorkeur geeft.

De kartografie wordt uitgevoerd met de precisie eigen aan een Ingenieur, en met de esthetiek eigen aan de Architect-Ingenieur. Voordat met kartograferen wordt begonnen wordt een literatuurstudie gedaan met betrekking tot het af te beelden thema. Het doel is om een goed leesbare objectieve kaart te leveren die de klant helpt bij te nemen beslissingen.

JéoGRAFYK beheert en onderhoudt de data en doet verslag over de specificaties van de data.

 

Terreinmissies : Verkrijging van de data

JéoGRAFYK organiseert en begeleidt de terreinmissies voor het verkrijgen van de ontbrekende geo-informatie en toponymie door het zelf uitvoeren van de enquêtes of door het begeleiden van de enquêteurs.

Terreinverkenning in Haiïti

Terreinverkenning in Haïti

 

GIS-Analyses

JéoGRAFYK gebruikt de kracht van GIS om allerlei indicatoren voor de klant te berekenen, zoals afstanden, dichtheden, oppervlakken, bufferzones, etc.

RAI van de Boucle Centre-Artibonite

Extract van de rapportagekaart : Zone RAI van de Boucle Centre-Artibonite

 

Overige Tekeningen, Plattegronden en Technische Tekeningen

JéoGRAFYK kan naast de GIS Kartografie ook plannen of schema's maken op stedebouwkundig of bouwkundig niveau. Jeroen Gerritsen heeft meer dan 10 jaar ervaring in het gebruik van software die wordt gebruikt in de architectuur, stedenbouw en engineering.

 

PROJECTEN

Project : Van Kadaster tot Bestemmingsplan : Gemeente Camp Perrin
Jaar : 2015
Groep Oryzhom - JéoGRAFYK
Opdrachtgever : Interministerieel Comité voor de Ruimtelijke Ordening (CIAT) van de Republiek Haïti
Financiering : Inter-American Development Bank (IDB)

Buurgemeenten Camp Perrin

Extract van de presentatiekaart : Camp Perrin en de omliggende gemeenten

Opdracht

Het project "Van Kadaster tot Bestemmingsplan : Gemeente Camp Perrin" heeft tot doel het CIAT te helpen bij het ontwikkelen van de methodologie voor het opstellen van een Bestemmingsplan in samenhang met de voor de gemeente beschikbare kadastrale informatie.

Het project maakt deel uit van de ruimtelijke planvorming welke door het CIAT in 2010 is opgestart, eerst op nationaal niveau ("Haïti Demain"), en vervolgens op regionaal niveau ("Boucle Centre-Artibonite" en het "Plan d'Aménagement du Nord / Nord-Est").

Onderdeel van het project was een identificatie van het wegennet, het vastleggen van de grenzen van de bebouwde kom en de aanwijzing van mogelijke zones voor stedelijke uitbreidingen.

Extract van de kaart Camp Perrin-Centralités

Extract van de kaart Camp Perrin-Centralités

Resultaten

Voor de kartografie is gebruik gemaakt van alle reeds beschikbare documentatie en studies met betrekking tot Camp Perrin en het Nationale Park Parc Macaya, dat deels binnen de gemeentegrenzen ligt. Voor het vaststellen van de regels voor het bestemmingsplan is een studie gemaakt van alle van toepassing zijnde wetten en besluiten.

JéoGRAFYK heeft, naast een groot aantal kleine kaartjes voor in de diverse rapporten en presentaties de volgende kaarten (schaal 1/25000 respectievelijk 1/5000) gemaakt : Risico's (Overstromingen, Aardbevingen, Cyclonen, Zones van Instabiele Grond en Sterk Geërodeerde Zones), het Wegennet, Activiteiten in Camp Perrin en Rey, het Grondgebruik, het Grondbezit, het Uitbreidingsplan voor de stad Camp Perrin en Rey.

 

Project : Opleiden van 45 Civiele Ingenieurs en 4 Kartografen van het MTPTC (Ministerie van Openbare Werken, Vervoer en Communicatie) voor het terreinwerk en het in kaart brengen van de Rural Access Index (RAI) voor Haïti
Jaar : 2014-2015
Groep Oryzhom - JéoGRAFYK
Opdrachtgever : UNOPS
Financiering : Wereldbank

Rural Access Index Haïti 2015

Extract van de kaart "Rural Access Index per gemeentelijke sectie (2015)"

Opdracht

De doelstelling van het project was om aan 45 civiele ingenieurs van het  MTPTC de methodologie en know-how over te brengen ten behoeve van het in kaart brengen, het kartograferen en actueel houden van de Rural Access Index (RAI).

De RAI is het percentage van de bevolking op het platteland op maximaal 2 km afstand van een altijd berijdbare weg, ongeacht de weersomstandigheden, met toegang tot het (altijd berijdbare) nationale hoofdwegennet. Toegankelijkheid tot markten, ziekenhuizen en scholen is een belangrijke factor voor de ontwikkeling van een land.

Seminars zijn georganiseerd in het uit te voeren terreinwerk, in het kartograferen en in het kunnen berekenen van de Rural  Access Index (RAI) voor het hele land, en voor elke provincie, gemeente en gemeentelijke sectie. JéoGRAFYK was verantwoordelijk voor het toezicht op de productie en de controle van de nationale kaarten.

Resultaten

In totaal 4 Ingenieurs van het MTPTC hebben deelgenomen aan de GIS- en Kartografiemodules. Hiervoor zijn 3 seminars van twee weken georganiseerd. JéoGRAFYK droeg zorg voor het aanleveren van alle benodigde GIS-bestanden en hield toezicht op de productie van de kaarten en de door de Ingenieurs aangeleverde en door de Kartografen verwerkte RAI-informatie.

GIS opleiding

Controle en correctie van de resultaten en de verwerkte GIS-gegevens

De opleiding heeft geleid tot de nationale RAI-kaarten, en de aanwezigheid van opgeleid personeel binnen het MTPTC ten behoeve van een jaarlijkse actualisering van de RAI. De volgende kaarten zijn gezamenlijk geproduceerd: "Toestand van het wegennet (2015)", "Rural Access Index per gemeentelijke sectie (2015)", "Toegankelijkheid (2015)" en tenslotte "Bestuurlijke Limieten en Bevolkingsspreiding".

Toestand van het wegennet (Haïti 2015)

Extract van de kaart "Toestand van het wegennet (2015)"

 

Project : Kartografie voor het artikel "Haïti" in het International Manual of Planning Practice (IMPP) 2015
Jaar : 2014
Opdrachtgever : Oryzhom voor het International Society of City and Regional Planners (ISOCARP)

IMPP 2008

IMPP (ISOCARP, versie 2008)

 

Project : Assistentie bij het vaststellen en in kaart brengen van de Gemeentegrenzen van het Departement West
Jaar : 2014
Opdrachtgever : Interministerieel Comité voor de Ruimtelijke Ordening (CIAT) van de Republiek Haïti
Financiering : Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Opdracht

In april 2013 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken (MICT), het CIAT en het Haïtiaanse Nationale GIS Centrum (CNIGS) vastgelegd dat actualisatie van de gemeentegrenzen van Haïti een van de bestuurlijke prioriteiten is. Het CIAT heeft hiertoe in 2013 alle beschikbare documentatie, bestaande wetten en besluiten en beschikbare kaarten bijeengebracht.

Werkoverleg

Werkoverleg

Resultaten

JéoGRAFYK heeft de methodologie verder uitgewerkt en verificatie-documenten opgesteld op een ondergrond van Orthophotos en gegeoreferenceerde kaarten ten behoeve van de terreinenquêteurs. Een kwaliteitscontrole op het werk van de afbakening en beschrijvingen van grenzen en plaatsnamen werd gemaakt, evenals een studie naar alle bestaande wetgeving. Voor de metropoolregio van Port-au-Prince zijn definitieve kaarten op schaal 1/25000 gemaakt en de voorbereidende teksten voor de wetsontwerpen geverifieerd.

Gemeente Cité Soleil

Extract van de kaart ten behoeve van het wetsontwerp "Gemeente Cité Soleil"

 

CONTACT

Logo van JéoGRAFYK

E-mail: postmaster@jeografyk.eu